lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts ieguve atradnē “Vaivari - Vaivariņi” Ventspils novada Popes pagastā (SIA “VIA”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  smilts  ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Atradne “”Vaivari - Vaivariņi” 2017.gada bloks”, Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamais īpašums “Vaivariņi” (kadastra Nr.9856 003 0389).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt  smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot, aptuveni 3,46 ha platībā. Smilts slāņkopas biezums – no 1,7 līdz 4,2 m, vidēji – 3,20 m, t.sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 0,40 – 2,70 m, vidēji – 1,80 m. Plānotais derīgā materiāla izstrādes apjoms – līdz 20 000 m3/gadā. 

Atradne atrodas ~600 m attālumā no  Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) – dabas lieguma “Popes zāļu purvs”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 3)punkta c)apakšpunkts, 4., 11. un 13. pants un 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts; Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts; Atkritumu apsaimniekošanas likums.

VIA SIA, Starta iela 5, Rīga, LV – 1026
22.03.2018 Ventspils reģionālā vides pārvalde
22.03.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813