lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūveTomes pagastā Ķeguma novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūve. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):  Nekustamais īpašums„Tomes meži” (kad. Nr.74290020047, zemes vienību kadastra apzīmējumi 74290040112, 74290060028), Tomes pagasts, Ķeguma novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūvi aptuveni 2,82km garumā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4.panta pirmās daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a)apakšpunkts, 2)punkta a), b), c) apakšpunkts, 2 prim punkta a) un b) apakšpunkts, 3)punkta a), c), d) un e) apakšpunkts, 2. pielikuma 10. punkta 5a) apakšpunkts, 13.pants;  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 4.punkts, 4.panta otrā daļa, 15.panta pirmā daļa, 16.pants, 17.panta pirmās daļas 1. un2.punkts, Ķeguma novada teritorijas plānojums un Ķeguma novada teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi.

Latvijas valsts meži AS,
25.01.2018
09.05.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
09.05.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813