lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Slocenes upes tīrīšana, padziļināšana un gultnes taisnošana Jūrmalā (SIA „Project plus”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts:  Slocenes upes tīrīšana, padziļināšana un gultnes taisnošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Jūrmalas pilsēta.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota Slocenes upes tīrīšana, padziļināšana un gultnes taisnošana aptuveni 1,1 km garumā. Paredzētā darbība tiks veikta Slocenes upē un tās aizsarghjoslā. Teritorija atrodas ar 1% varbūtību applūstošajā teritorijā. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000) ir Ķemeru nacionālais parks, kas atrodas aptuveni, 0.09 km attālumā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13.  un 14. pants, 2. pielikuma 3. punkta 3) apakšpunkts, 13.pants;  Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 4.punkts, 4.panta otrā daļa, 15.panta pirmā daļa, 16.pants, 17.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumi, Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

Project plus SIA, Garozas iela 1, Rīga, LV-1004
22.03.2018
03.05.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
03.05.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813