lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pārstrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi, Rēzeknē

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pārstrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Rēzekne, Viļakas iela 7A, īpašums ar kadastra Nr. 2100 502 0005.

Īss paredzētās darbības raksturojums: pareddzētās darbības ietevaros plānots uzstādīt piecas (darbības sākumā trīs, vēlāk vēl divas) termopirolīzes iekārtas nolietotu autoriepu (klase 160103) un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu (klase 191204, klase 150102) pārstrādei un utilizācijai. Katras iekārtas pārstrādes jauda - līdz 1 tonnai atkritumu diennaktī, piecas iekārtas saskaņā ar SIA "LN" sniegto informāciju kopumā varēs pārstrādāt līdz 4 t atkritumu diennaktī. Gada laikā plānots pārstrādāt no 100 - 200 t atkritumu. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1.punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa;
  • likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 10., 11., 13. pants, 14.1 panta pirmā daļa, 2. pielikuma 11. punkta 21. apakšpunkts;
  • Atkritumu apsaimniekošanas likums;
  • Aizsargjoslu likums;
  • Ministru kabineta 2014. gada 24. novembra noteikumi Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
  • Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
  • Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
  • Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
  • Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumi Nr. 401 „Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”;
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13., 13.1 un 14. punkts;

LN SIA, Brīvības iela 14, Zilupe, Zilupes novads, LV - 5751
05.07.2018 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
05.07.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813