lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Krūzas” Bārtas pagastā Grobiņas novadā (IK "ARGO-S")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts-grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Atradne Krūzas”, nekustamais īpašums „Krūzas” (kadastra Nr. 64440030015), Bārtas pagasts, Grobiņas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve aptuveni 4,6 ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa bez gruntsūdeņu atsūknēšanas. Materiāla izvešanai paredzēts izmantot atradnes dienvidu daļā esošo autoceļu V1223. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants. 
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4. panta pirmās daļas 4. punkts, 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts. 

ARGO-S SIA, „Veczemīši”, Bārtas pagasts, Grobiņas novads, LV-3482
19.07.2018 Liepājas reģionālā vides pārvalde
19.07.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813