lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts-grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnēs „Elksnīši VV” un „Garkalni-Līči” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā (SIA “Garkalni VV”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts-grants un smilts ieguve.


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): atradne „Elksnīši VV” (kadastra Nr.74440100026) un atradne „Garkalni-Līči”, „Līči-1” (kadastra Nr. 74440130124) Birzgales pagastā, Ķeguma novadā 

Paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve aptuveni 14 ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa bez gruntsūdeņu atsūknēšanas. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10.,13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13.., 14pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1,15. punkts. 
  • Ķeguma novada teritorijas plānojums. 

Garkalni VV SIA, Garkalni, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033
04.07.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
03.08.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492