lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dīķsaimniecības izveide / derīgo izrakteņu ieguve Mārupes novadā (SIA "Kvatro")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūraIetekmes uz vidi novērtējuma objekts: dīķsaimniecības izveide / derīgo izrakteņu ieguve Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)nekustamais īpašums „Saulgoži B” (zemes vienības kadastra Nr. 8076 011 0099), Mārupes novads. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota dīķa ierīkošana 37 tūkst.m2 (~3,7 ha) platībā.  Dīķa izbūves laikā  plānots iegūt līdz 222 tūkst.mgadā smilts, no tiem ~23 tūkst. m3 tiks izmantoti dīķa izbuves darbiem, bet  ~199 tūkst.m3 tiks realizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likums.
  •  Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
  • Likuma „Par zemes dzīlēm”.
  • Atkritumu apsaimniekošanas likums. 
  • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
  •  13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
  • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”. 
  •  07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 
  • Mārupes novada teritorijas plānojums. 
Kvatro SIA, „Vidus Dumpji", Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
01.11.2018
30.11.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
30.11.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813