lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Priekules novadā (ZS ,,Rieksti-1’’)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Īpašums „Rieksti” (kadastra apzīmējums 64580010370), Gramzdas pagasts, Priekules novads. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve aptuveni 7 ha platībā virs gruntsūdens līmeņa. Atradni paredzēts izstrādāt vienā kāplē.  Atradnē ieguves laukuma teritorijā vai ārpus tās pēc nepieciešamības paredzēts izvietot šķirošanas iekārtu, bet tai blakus derīgā materiāla krautnes. Derīgo materiālu paredzēts iegūt ar ekskavatora palīdzību un ar frontālo iekrāvēju nogādāt uz pagaidu krautni, no kuras pēc īslaicīgas uzglabāšanas nogādāt uz šķirošanas iekārtu. Sagatavoto materiālu pēc šķirošanas plānots novietot krautnē un izvest ar autotransportu. Transporta kustība plānota pa atradnes austrumos esošo ceļu līdz valsts reģionālajam autoceļam P114. Transporta kustība caur Gramzdas ciematu nav paredzēta. Pēc karjera izstrādes plānotais rekultivācijas veids – izmantošana mežsaimniecībā vai lauksaimniecībā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4. panta pirmās daļas 4. punkts, 11., 12., 13. pants, 1. pielikuma 25. punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
  • Aizsargjoslu likuma 25. un 52. pants.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts. 

Rieksti-1 ZS, „Rieksti-1”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486
11.12.2018
11.01.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde
11.01.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492