lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveide (SIA “LHW International Corporation” )

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rēzekne, Komunālā iela 13, nekustamā īpašuma kadastra numurs 2100 002 0104, Komunālā iela 11C, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2100 002 0102, zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 002 0102, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2018. – 2030. gadam šinī zemes vienībā paredzētais (atļautais) izmantošanas veids ir rūpnieciskās apbūves teritorija un tā atrodas Rēzeknes pilsētas rūpnieciskajā zonā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt  šķīdinātāju (acetonitrila (etiķskābes nitrils; metilcianīds) un metanola) attīrīšanas rūpnīcu, lai ražotu šķīdinātājus ar augstu tīrības pakāpi, proti, plānots veikt piemaisījumu atdalīšanu, izmantojot vairākus secīgus ķīmisko vielu destilācijas jeb pārtvaices procesus. Rūpnīcā gadā plānots attīrīt līdz 3000 t acetonitrila un 1000 t metanola. 

Ražošanas procesā nepieciešamās siltumenerģijas nodrošināšanai plānots uzstādīt sadedzināšanas iekārtu ar jaudu 1,4 MW, kā kurināmo plānots izmantot dabas gāzi.  

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

LHW International Corporation SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 38,Rīga, LV-1010
28.02.2019 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
28.02.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813