lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamajā īpašumā "Niedras” Mārupes novadā (SIA "ORAM OT”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūraIetekmes uz vidi novērtējuma objekts: aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība. 


Paredzētās darbības norises vieta (adrese)nekustamais īpašums "Niedras” (kadastra Nr.8076 009 0035), Mārupes pagasts, Mārupes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota aktīvās atpūtas centra būvniecība ar kopējo apbūves laukumu ~ 219 m2, dīķa ierīkošana 47 tūkst.m2 (~ 4,7 ha) platībā un kabeļu trases izbūve. Plānota dīķa, kuru turpmāk paredzēts izmantotā kā atpūtas vietu. Saskaņā ar iesniegumā norādīto dīķa izbūves laikā no zemes dzīlēm tiks iegūti ~ 368 tūkst.m3 smilts grunts. Dīķa labiekārtošanai paredzēts izmantot esošo auglīgās grunts slāni, bet pārējo kopā ar smilts grunti paredzēts realizēt atbilstoši izdotajām normatīvo aktu prasībām. Atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumam paredzētās darbības vieta atrodas Lauksaimniecības zemes teritorijā, kur atļautā izmantošana ir dīķsaimniecība, bet derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 • Administratīvā procesa likums.
 • Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
 • Likuma „Par zemes dzīlēm”.
 • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums.
 • 13.01.2015. MK noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi
 • uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
 • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām,
 • kuras izmanto ārpus telpām”.
 • 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
 • kārtība”.
 • Mārupes novada teritorijas plānojums.
ORAM OT SIA, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602
23.01.2019
05.03.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
05.03.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492