lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules novadā, Priekules un Virgas pagastos (AS "Latvenergo")

IVN statuss: PiemērotsPiemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: ir trīs vēja elektrostaciju būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Priekules novads, Priekules un Virgas pagasti, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 64820060178, 64980040098, 64980040066.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt trīs vēja elektrostacijas (VES) ar kopējo jaudu līdz 12 MW, transformatoru apakšstaciju, elektroapgādes kabeļlīniju un piebraucamos ceļus līdz katrai VES. Katras VES augstums līdz 120 m un rotora diametrs līdz 140 m. Pirms VES būvniecības paredzēta esošo ceļu rekonstrukcija, ņemot vērā pagrieziena rādiusus, ko aprēķina pēc garākās detaļas – rotora spārna – garuma, kā arī iekārtu smagumu pēc iekārtu specifikācijām. Pēc ģeneratoru uzstādīšanas paredzēts likvidēt lielos pagrieziena rādiusus un sakārtot pievedceļus.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 3. punkta 8.b apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

Latvenergo AS, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
21.12.2018
22.03.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde
22.03.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492