lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju būvniecība Aizputes novadā Lažas pagastā (AS "Latvenergo")

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: ir trīs vēja elektrostaciju būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Aizputes novads, Lažas pagasts zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem : 64720070491; 64720070214; 64720070218. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt trīs vēja elektrostacijas (VES) ar kopējo jaudu līdz 12 MW, transformatoru apakšstaciju, elektroapgādes kabeļlīniju un piebraucamos ceļus līdz katrai VES. Katras VES augstums plānotais gondolas augstums 80–120 metri, rotora diametrs 114-140 metri. Piebraukšanai pie VES iespēju robežās tiks izmantoti esošie zemes ceļi, kā arī plānots ierīkot jaunus ceļus, lai būtu iespējams veikt būvdarbus un nodrošināt VES ekspluatāciju. Piebraucamie ceļi tiks izbūvēti līdz katram ģeneratoram.  Plānotais saražotās elektroenerģijas  daudzums  25 GWh – 30 GWh gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa, 66. panta pirmā daļa un 67. pants.
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 3. punkta 8.b apakšpunkts.
  • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.
Latvenergo AS, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
21.12.2018
22.03.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde
22.03.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492