lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Saikava” iecirknī “Rietumi” Praulienas pagastā, Madonas novadā (CBF SIA "Binders")

IVN statuss: PiemērotsPiemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

 


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: ir derīgo izrakteņu - dolomīta ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Derīgo izrakteņu atradne "Saikava", iecirknis "Rietumi", nekustamais īpašums "Rietumi", zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70860150041, Praulienas pagasts, Madonas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt dolomīta ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 14,5 ha platībā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 13. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 32. panta pirmās daļas 1. punkts, 4. panta  pirmā daļa, 10., 11.,  13. panta pirmā daļa, 14.1 pants, 14.1 panta pirmā daļa, 1.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
 • Likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 2.,4., 6., 14., 21.punkts, 4. panta piektā daļa, 5. panta pirmā daļa, 6. pants, 10. panta pirmā daļa 3.punkta c) apakšpunkts,, 14. pants, 15. panta 2., 3., 4.punkts un likuma pielikums.
 • Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. pants, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā un otrā daļa, 16. panta pirmā daļa, 17. panta pirmā un otrā daļa, 19.panta pirmā daļas.
 • Likums "Par piesārņojumu" 5.panta 1., 5. un 7.punkts.
 • Aizsargjoslu likuma 35., 37.pants.
 • 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13.1 punkts.
 • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
 • 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 4.punkta 4.12.apakšpunkts un 2.pielikums.
 • 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 2. un 24.punkts.
Binders SIA, Rīgas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160; Katlakalna iela 11, Rīga LV-1073
20.03.2019
23.04.2019 Madonas reģionālā vides pārvalde
23.04.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492