lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā (SIA „Kūdras taka” )

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: kūdras ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kūdras atradne „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” zemesgabala ar kadastra Nr.8080 002 2105 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānota derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve aptuveni 49,4 ha platībā, izmantojot grieztās kūdras (galvenokārt) un frēzkūdras (vietās, kur kūdras slānis ir mazāks) tehnoloģijas. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:


Kūdras taka SIA, Katlakalna iela 1, Rīga
23.05.2019
21.06.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
21.06.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492