lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā “Bioreaktora izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi" teritorijā” (SIA "Getliņi EKO")

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā “Bioreaktora izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi" teritorijā” .

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā (zemes vienība ar kadastra Nr.8096 009 0009).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētā darbības ietvaros plānotas izmaiņas SIA ,,Getliņi EKO" izsniegtajā A kategorijas piesarāņojošās darbības atlaujā Nr.RIl0IA0002, proti, iekļauto bioreaktora ietilpību  palielināt no 800000 t bioloģiski noardāmu atkritumu līdz 1500000 t, paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m virs jūras līmeņa (turpmāk - vjl) lldz 45 m vjl.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Getliņi EKO SIA, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121
22.05.2019
21.06.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
21.06.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492