lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku skaita palielināšana cūku kompleksā “Ošlejas” Jaunbērzes pagastā Dobeles novadā (SIA “Latvi Dan Agro”)

IVN statuss: PiemērotsPiemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  izmaiņas esošajā darbībā - novietnēs esošā cūku skaita palielināšana no 27226 līdz 30972 cūkām, tajā skaitā sivēnmāšu skaitu palielinot līdz 3146 sivēnmātēm, "Ošlejās", Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros paredzēta cūku skaita palielināšana esošajā dzīvnieku novietnē no 27226 līdz 30972 (vienlaicīgs piepildījums), palielinot SIA “Latvi Dan Agro” 07.08.2018. A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. JE11IA0002 atļauto cūku skaitu:

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): "Ošlejas", Jaunbērzes pagasts ,  Dobeles novads.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Administratīvā procesa likuma 6.,7.,9.,13., un 14., pants, 55. panta pirmā daļa, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 5a apakšpunkts, 1. pielikuma 23. punkts, 10. pants, 11. pants, Ministru kabineta 13.01.2015.  noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. punkts. Ministru kabineta 03.12.2014. noteikumu Nr. 834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” 3.3.2. apakšpunkts, Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punkts, Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" 5.1. apakšpunkts un 8. punkts, Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.1. apakšpunks.


Latvi Dan Agro SIA, „Ošlejas”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
11.07.2019
02.08.2019 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
02.08.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813