lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidei Atlasa ielā 7B, Rīgā (SIA “CENTAURA”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas, īslaicīgas uzglabāšanas un apstrādes vietas izveide.

Paredzētās darbības norises vieta:

Atlasa iela 7B, Rīga. Zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 2091. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvarosplānots savākt, šķirot, īslaicīgi uzglabāt un apstrādāt būvniecības atkritumus ~250000 t gadā. Saskaņā ar iesniegumiem uzņēmums plāno apsaimniekot atkritumus, kas saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” nav klasificējami kā bīstamie atkritumi, t. i. šādus būvniecības atkritumus/ būvgružus:

- Betons, atkritumu klase 170101;

- Ķieģeļi, atkritumu klase 170102;

- Flīzes, kārniņi un keramika un to maisījumus, atkritumu klase 170103;

- Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi (kuri neatbilst 170106 klasei), atkritumu klase 170107;

- Stikls, atkritumu klase 170202;

- Asfaltu saturoši maisījumi (kuri neatbilst 170301 klasei), atkritumu klase 170302;

- Būvmateriāli uz ģipša bāzes (kuri neatbilst 170801 klasei), atkritumu klase 170802;

- Būvniecības atkritumi (kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei), atkritumu klase 170904;

- Koks, atkritumu klase 170201.

Sadrupināto būvgružu apjoms tiek prognozēts 214300 t/ gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

CENTAURA SIA, Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Auglīšu iela 2 - 1, LV-1076
27.05.2019
23.10.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
23.10.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492