lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” Tukuma novadā Slampes pagastā (SIA “Cērpji”)
Kūdras ieguve (izstrāde) kūdras atradnē “Piltenes purvs” Dundagas pagastā Dundagas novadā (AS “Agaris Latvia”).
Bīstamo un nebīstamo šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtu darbība īpašumā “Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (SIA “LAUTUS”)
Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve nekustamajā īpašumā “Kūdras krautuve” Olaines novadā (SIA “Karjeru izstrāde”)
Gumijas un plastmasas polimēru (atkritumu) pārstrādes iecirkņa uzstādīšana Pulvera ielā 33, Liepājā (LSEZ SIA “DG TERMINĀLS”)
Derīgo izrakteņu ieguve dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā (SIA “Sabiedrība Mārupe”)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas krātuves II kārtas izbūve poligonā “Ķīvītes” (SIA "Liepājas RAS")
Izmaiņas esošajā darbībā – jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā (SIA “Getliņi EKO”)
Izlietotu katalizatoru pārstrāde /pirolīze Kapsēdes iela 10, Liepājā
Ar naftas produktiem piesārņoto atkritumu un organisko šķīdinātāju apstrādes un šķidro atkritumu attīrīšanas vietas izveide Aconē, Salaspils novadā (SIA "Gumeko")
Meža ceļa “5212-5417-6711 23C61” būvniecība Talsu novadā Laucienes pagastā (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”)
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ailes” Iecavas novadā (A.V.)
Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” Olaines pagastā Olaines novadā (SIA "Lielkūdra")
Meža meliorācijas sistēmas “Spārnu masīvs” pārbūve Dobeles novadā Annenieku, Zebrenes, Naudītes pagastā un Auces novadā Īles pagasta (AS “Latvijas valsts meži”)
Kultūras pasākumu, atpūtas vietas izveide un dabas tūrisma infrastruktūras izveide Liepājā (Liepājas pilsētas pašvaldība)
Meža meliorācijas sistēmas "Lustupa masīvs” pārbūve Sarkaņu pagastā Madonas novadā (AS "Latvijas valsts meži")
Acetonciānhidrīna fasēšanas līnijas ierīkošana un korozijas inhibitoru ražošana (AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca "BIOLARS”” )
Aizsargdambja izbūve Gaujas kreisajā krastā posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas (Baltezera) kanālam (Ādažu novada dome)
Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts un mālsmilts) ieguve atradnē "Pieturdailes”, Birzgales pagastā, Ķeguma novadā (SIA "Garkalni VV")
Ugunsdrošības preventīvo pasākumu plāns dabas liegumam “Ances purvi un meži” Ventspils novadā Ances un Tārgales pagastos (AS "Latvijas Valsts meži")
Zivju pārstrādes ražotnes ražošanas apjomu palielināšana (Biedrība “Kurzemes Zvejsaimniecības Ražotāju Organizācija”)
Trīs rekreācijas dīķu ierīkošana nekustamajā īpašumā “Nīzere” Dāviņu un Vecsaules pagastos, Bauskas novadā (Biedrība “Kalna svētību kopiena”)
Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidei Atlasa ielā 7B, Rīgā (SIA “CENTAURA”)
Cūku skaita palielināšana cūku kompleksā “Ošlejas” Jaunbērzes pagastā Dobeles novadā (SIA “Latvi Dan Agro”)
Kūdras ieguve kūdras atradnē „Ēbeļmuižas purvs D iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā (SIA „Kūdras taka” )
Melases rezervuāru būvniecība Tvaika ielā 58, Rīgā (SIA „Trans Quadrant Rīga”)
Derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Saikava” iecirknī “Rietumi” Praulienas pagastā, Madonas novadā (CBF SIA "Binders")
Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules novadā, Priekules un Virgas pagastos (AS "Latvenergo")
Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules novadā, Priekules pagastā (AS "Latvenergo")
Aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamajā īpašumā "Niedras” Mārupes novadā (SIA "ORAM OT”)
Augstas kvalitātes šķīdinātāju attīrīšanas rūpnīcas izveide (SIA “LHW International Corporation” )
Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes „Gramzda II” smilts-grants iecirknī “Rieksti” Priekules novadā (ZS ,,Rieksti-1’’)
Graudu un eļļas termināla būvniecība Liepājā (SIA „Latibūve”)
Dīķsaimniecības izveide / derīgo izrakteņu ieguve Mārupes novadā (SIA "Kvatro")
Ferrokausējumu ražotnes izveide Liepājā (SIA “AREALTY”)
Smilts-grants un smilts ieguvei smilts-grants un smilts atradnēs „Elksnīši VV” un „Garkalni-Līči” Birzgales pagastā, Ķeguma novadā (SIA “Garkalni VV”)
Smilts-grants un smilts ieguve atradnē „Krūzas” Bārtas pagastā Grobiņas novadā (IK "ARGO-S")
Nolietotu autoriepu un citu gumijas izstrādājumu, kā arī plastmasas, plastikas, polietilēna plēves un citu nebīstamo atkritumu pārstrāde un utilizācija, izmantojot termopirolīzes metodi, Rēzeknē
Slocenes upes tīrīšana, padziļināšana un gultnes taisnošana Jūrmalā (SIA „Project plus”)
Meža autoceļa „Zivjaudzētavas ceļš” pārbūveTomes pagastā Ķeguma novadā (AS “Latvijas valsts meži”)
Smilts ieguve atradnē “Vaivari - Vaivariņi” Ventspils novada Popes pagastā (SIA “VIA”)
Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 6,4 ha paltībā un dolomīta šķembu ražošana Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")
Meliorācijas sistēmas „AGU” pārbūve Ventspils novada Popes pagastā.
Smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Jaunviesītes" iecirknī "Buras" Mārupes novada (SIA "KVL Baltic")
Pārkrauto naftas produktu kopējo apjomu palielināšana SIA "VANGAŽU NAFTA" naftas bāzē
Derīgo izrakteņu ieguve - kūdras ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē „Lielais IV (Makuļu, Droņu) purvs” (SIA „Klasmann-Deilmann Latvia”)
Furfurola ražošana (SIA “H&M CHEMICAL COMPANY”)
Projekts “Plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas iespējas Daugavpilī” (Daugavpils pilsētas dome)
Ni-Cd akumulatoru, Ni-Cd bateriju un sārmu saturošu bateriju reģenerācijas iekārtas uzstādīšana (SIA „RĪGA GREID”)
Bīstamo atkritumu sterilizācija, izmantojot sausā gaisa sterilizācijas metodi, un esošās katlu mājas līdzsadedzināšanas krāsnī dedzināmo atkritumu sortimenta maiņa (SIA „Entalpija”).
Pilsētvides attīstība Rīgā, Hanzas ielā 14A (SIA „Grupa93”)
Izmaiņas minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā – minerālmēslu pārkraušanas apjoma palielināšana līdz 2,5 milj.t gadā (SIA „Riga fertilizer terminal”)
Kokogļu ražotnes jaudas palielināšana Krustpils novadā Krustpils pagastā nekustamajā īpašumā „Lidlauks Sankaļi” (SIA „Reka”) .
Plūdu riska samazināšanas aizsargdambja būvniecība Ādažu novadā Baltezerā nekustamajā īpašumā „Lībieši 3” (R.L.)
Siltumnīcu vates pārstrāde Salacgrīvā (SIA „Greenwool”)
Smilts – grants un smilts ieguve atradnes „Ķīši – Irškalni” iecirknī „Liepas” un teritorijas rekultivācija Ugāles pagastā Ventspils novadā (SIA „Ostas celtnieks”)
Ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija kausēšanas iekārtas uzstādīšanai (SIA „Daugavpils metāla tirdzniecība”)
Derīgā izrakteņa – smilts ieguve zem gruntsūdens līmeņa Kuldīgas novada Rendas pagastā (SIA „DMSOLUTIONS”)
Derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguve Kandavas novada Cēres pagastā (SIA „Cēlāji 2012”)
Ēku rekonstrukcija un kokogļu ražotnes izveide Vērēmu pagastā (SIA „Luna Baltica”)
Piestātnes LP – 27 rekonstrukcija, paredzot jaunas piestātnes būvniecību Rīgas brīvostas teritorijā (SIA „BMPL”)
Esošā nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Bacon” un esošā vaislas cūku audzēšanas kompleksa “Apriķi Breeding” paplašināšana
Atkritumu stabilizācijas un žāvēšanas iekārtas ierīkošana Olainē (AS „BAO”)
Vistu novietnes (līdz 40000 dējējvistām) būvniecība Valkas novadā (ZS „Vētras”)
Retos un krāsainos metālus saturošo atkritumu (katalizatori, lūžņi) pārstrāde, lai atgūtu atkritumos (otrreizējās izejvielas) esošos metālus; ferosakausējumu ražošana (SIA “HIDROMET”)
Izmaiņas derīgo izrakteņu smilts – grants, smilts un dolomīta ieguvē Krustpils pagasta nekustamajā īpašumā „Īrisi”, paredzot spridzināšanas darbu veikšanu (SIA „Mark Invest Latvia”).
Divģimeņu dzīvojamās mājas un privātās laivu piestātnes kanāla ar slipu būvniecība Ādažu novadā īpašuma „Uplejas”
Kokogļu ražotnes izveidošana Inčukalna novadā (SIA „WOOD CARBON”)
Triju ostas piestātņu ar kravas laukumiem un noliktavām būvniecība Liepājā (LSEZ AS „Liepājas osta LM”)
Meža autoceļa „Konovališķu ceļš” būvniecība un meža meliorācijas sistēmas „Konovališķi” rekonstrukcija (AS „Latvijas valsts meži” )
Atkritumu (nolietotie automobiļu un rūpnieciskie katalizatori, elektroniskie lūžņi, nolietotās stikla šķiedras rūpnīcas iekārtas) pārstrāde Rīgā (SIA “ĻEKON”)
Cūku audzēšanas kompleksa rekonstrukcija Vaiņodes novada Vaiņodes pagastā (SIA „Vaiņodes bekons”)
Kokogļu ražotnes paplašināšana un koģenerācijas stacijas būvniecība Līvānu novada Rožupes pagastā (SIA "Līvānu karbons")
Cūku novietņu rekonstrukcija un renovācija cūkkopības kompleksā “Strauti” Gailīšu pagastā
Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules pagastā nekustamajā īpašumā „Rogaiņi” (SIA „W.e.s.1”, SIA „W.e.s.2”, SIA „W.e.s.3")
Vēja elektrostaciju būvniecība Priekules pagastā nekustamajā īpašumā „Jaunarāji” (SIA „W.e.s.4”, SIA „W.e.s.15”, SIA „W.e.s.16”, SIA „W.e.s.17”, SIA „W.e.s.18”)
Kūdras ieguve Silguldas kūdras purva atradnē Alūksnes novadā
Utilizējamo naftas produktu atkritumu savākšanas, attīrīšanas un sagatavošanas kompleksa izveide (SIA "CORVUS COMPANY" )
Dīķa ierīkošana un atklāta derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve
Vēja elektrostacijas būvniecība Pāvilostas novadā (SIA „Lenkas Energo”)
Autoceļa - ielas izbūve un esošu ielu rekonstrukcija Rīgas pilsētas teritorijā no Buļļu un Kleistu ielu krustojuma līdz Flotes un Parādes ielu krustojumam
Derīgo izrakteņu atradnes „Birži-Miķelāni” paplašināšana (SIA „Jēkapils Dolomīts”)
Kūdras ieguves laukuma paplašināšana atradnē „Siguldas purvs" (AS "Seda")
Naftas produktu pārkraušanas termināļa būvniecība Rīgā (AS “Rīgas kuģu būvētava”)
Smilts – grants un smilts ieguve atradnē "Pauliņi" Madonas novadā (SIA "Deko Geo Balts")
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Garupes” (A.M.)