lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ailes” Iecavas novadā (A.V.)

IVN statuss: Piemērots
Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Ailes".

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums „Ailes” (kad. Nr. 40640100372), Iecavas novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ailes”  7,84 ha platībā. Dolomīta ieguvi plānots veikt virs un zem gruntsūdens līmeņa,  virs un zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot spridzināšanas metodi. Ieguves laikā tiek plānota ūdens atsūknēšana. Atsūknēto ūdeni plānots novadīt Ģedules upē.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 6.,7., 13. pants, 55. panta pirmā daļa, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. apakšpunkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts, 3. panta 6. un 7. apakšpunkts , 4. panta pirmās daļas 1. un 4. apakšpunkts, 6.1 un 11. pants. Vides aizsardzības likuma 3. pants.   Aizsargjoslu likuma 37. pants. Ministru kabineta 03.01.2012. noteikumi Nr. 25 “Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību”. Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 5. punkts. Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13., 13.1 punkts.

Fiziska persona
11.05.2020
09.06.2020 Zemgales reģionālā vides pārvalde
09.06.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492