lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Meža ceļa “5212-5417-6711 23C61” būvniecība Talsu novadā Laucienes pagastā (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”)

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: meža ceļa “5212-5417-6711 23C61”  būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): “Meža pētīšanas stacija” Talsu novada Laucienes pagasta valsts mežu 52., 53., 54., 57., 58., 59. kvartāla (kadastra apzīmējums 88700120051) teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota jauna ceļa 1,99 km garumā un 4,5 m platumā būvniecība. Paredzētās darbības mērķis - ceļa izbūve valsts zinātniskās izpētes uzturēšanas, t.sk. zinātnisko objektu apsaimniekošanas nodrošināšanai. Kā pievedceļi paredzētajai darbībai iespējams tiks izmantoti: valsts 2.šķiras autoceļš V1383 Mežuļi-Vanagi un valsts 1.šķiras autoceļš - P128 Sloka - Talsi. Darbības vietas tuvumā atrodas mikroliegums īpaši aizsargājamai putnu sugai.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 10. punkta 5.a) apakšpunkts; Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 punkts.

LV mežzinātnes institūts “Silava” un LLU VZI MAA “Meža pētīšanas stacija”, Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
14.05.2020
15.06.2020 Ventspils reģionālā vides pārvalde
15.06.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492