lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dīķa ierīkošana un atklāta derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dīķa ierīkošana un atklāta derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Amatas novads, Drabešu pagasts, zemes īpašums „Grantskalni” (zemes kadastra Nr.4246 005 0281), smilts-grants un smilts atradne „Puškini 3”, Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zona.

 Īss paredzētās darbības raksturojums: rokot dīķi, derīgos izrakteņus paredzēts iegūt 3,3 ha platībā, ieguvi veicot vienā vai divās kāplēs (atkarībā no derīgo izrakteņu iegulas dziļuma konkrētajā  vietā). Ieguve tiek paredzēta līdz izpētīto un akceptēto krājumu maksimālajam dziļumam (4m-9m). Ieguve paredzēta ar atklāto ieguves paņēmienu līdz 100 000 m3 smilts un smilts-grants gadā.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3., 4., 11., 13. un 14.pants.

Fiziska persona
16.12.2010 Valmieras reģionālā vides pārvalde
07.04.2011
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492