lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts ieguve atradnē "Pauliņi" Madonas novadā (SIA "Deko Geo Balts")

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts ieguve Madonas novadā

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Madonas novada Kalsnavas pagasta smilts – grants un smilts atradnes “Pauliņi” zemesgabalā “Kalna Pauliņi” (kadastra Nr.70620060046, platība 20,25 ha).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  smilts – grants un smilts ieguvi paredzēts veikt teritorijā, kur kopīgie A kategorijas krājumi veido 1268,9 tūkstošus m3, no tiem 39,6 tūkstoši m3 atrodas zem pazemes ūdens līmeņa. Gadā plānots iegūt līdz 150 tūkstošiem m3 derīgo izrakteņu ar ekskavācijas metodi, arī zem pazemes ūdens līmeņa to nepazeminot. Atradnē paredzēta iegūto materiālu skalošana un šķirošana. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Deko Geo Balts SIA, K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, LV – 1004
10.02.2010
12.02.2010
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813