lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Utilizējamo naftas produktu atkritumu savākšanas, attīrīšanas un sagatavošanas kompleksa izveide (SIA "CORVUS COMPANY" )

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  utilizējamo naftas produktu atkritumu savākšanas, attīrīšanas un sagatavošanas kompleksa izveidei, ietverot bīstamo atkritumu sadedzināšanu.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Nekustamajā īpašumā Guberņciema ielā 7F (zemes kadastra Nr.01000972175), Rīgā.

 Īss paredzētās darbības raksturojums: plānots izveidot utilizējamo naftas produktu atkritumu savākšanas, attīrīšanas un sagatavošanas kompleksu,  tajā skaitā plānots no pārstrādātajiem atkritumiem saražot ~3597,5 tonnas kurināmā gadā (mix-oil), ~500 tonnas kurināmā gadā izmantojot savā sadedzināšanas iekārtā, un ierīkot naftas produktus saturošu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas kompleksu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 11.2.punkts.

CORVUS COMPANY SIA, Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045
16.11.2010 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
27.04.2011
Indra Kramzaka, 67770811; 26404573