lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve Silguldas kūdras purva atradnē Alūksnes novadā

IVN statuss: Piemērots


Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguve.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Alūksnes novads, Mālupes un Liepnas pagasti, Latvijas valsts mežs, Silguldas purva atradnes 2 zemes vienībās (zemes kadastra Nr.3674 004 0031 un Nr.3674 013 0083).

 Īss paredzētās darbības raksturojums: sūnu frēzkūdru paredzēts iegūt 52 ha platībā. Plānotais ieguves apjoms 92000m3 vai 12000t (mitruma saturs 40%) gadā.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums.
LEGRO LATVIA SIA, „Lakstīgalas”, Rūpnieki, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV – 4219
23.05.2011 Madonas reģionālā vides pārvalde
08.08.2011
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*AS "Seda" 2011.gada 30.augusta vēstulē uz laiku (līdz tiks veiktas korekcijas kūdras ieguves lauku izbūves projektā) lūdz atlikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras virzīšanu.