lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas produktu pārkraušanas termināļa būvniecība Rīgā (AS “Rīgas kuģu būvētava”)

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  naftas produktu pārkraušanas termināļa būvniecība Rīgā.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Rīgā, Gāles ielā 2 (kadastra Nr.01001130011).  

Īss paredzētās darbības raksturojums: terminālī gadā plānots pārkraut līdz 1,8 miljoniem tonnu naftas produktu - līdz 0,9 miljoniem tonnu gadā benzīna un līdz 0,9 miljoniem tonnu gadā dīzeļdegvielas. Naftas produktu glabāšanai plānots uzstādīt četrus 25 m augstus vertikālus dubultsienu rezervuārus, katru ar 25000 m3 tilpumu (2 benzīnam un 2 dīzeļdegvielai). Projekta ietvaros paredzēta teritorijā esošās dzelzceļa līnijas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu atzaru uz jaunbūvējamām divām divpusējām dzelzceļa vagoncisternu izliešanas estakādēm, un izbūvējot 3 dzelzceļa līnijas katru 30 cisternām (vienu no tām tukšajām cisternām) muitas zonā un izbūvējot dzelzceļa līniju līdz tērauda materiālu izkraušanas platformai. Tankkuģu ar ietilpību līdz 50000 tonnu apkalpošanai paredzēts uzbūvēt jaunu molu pie esošās piestātnes, to rekonstruējot.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 27.punkts.

Rīgas kuģu būvētava AS, Gāles iela 2, Rīga, LV – 1015
10.03.2010
19.03.2010
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813