lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguves laukuma paplašināšana atradnē „Siguldas purvs" (AS "Seda")

IVN statuss: Piemērots

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  kūdras ieguves laukuma paplašināšana atradnē „Siguldas purvs”.

Paredzētās darbības  iespējamā norises vieta: Alūksnes novads, Mālupes un Liepnas pagastu teritorija, derīgo izrakteņu atradnes „Siguldas purvs” (kūdras fonda Nr.3057) teritorija (zemes kadastra Nr.3674 004 0031 un 3674 013 0083).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota esošo kūdras ieguves lauku paplašināšana (platība aptuveni 185 ha) derīgo izrakteņu atradnes „Siguldas purvs” teritorijā. Ieguvi paredzēts veikt, paredzot platību nosusināšanu ar novadgrāvju sistēmu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 41., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25. un 30.pants.

LEGRO LATVIA SIA, „Lakstīgalas”, Rūpnieki, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV – 4219
08.02.2010 Madonas reģionālā vides pārvalde
25.02.2010
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492