lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Hidroelektrostacijas (HES) būvniecība uz Mūsas upes (SIA "Mūsas Straume”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta darba ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir hidroelektrostacijas (HES) būvniecība.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Bauskas rajons, Gailīšu pagasta teritorija (nekustamie īpašumi ar kadastra Nr.4060 007 0250 un 4060 007 0250001), Mūsas upes posms.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota daļēji izbūvētā dambja un būvju uz Mūsas upes izbūve par HES (plānotā normālā ūdens līmeņa augstuma atzīme - 16,8 m B.S. ar aprēķina kritumu 2,3 m). Projekta ietvaros paredzēta zemes aizsprosta izbūve pāri Mūsas upes gultnei, pievadkanāla un atvadkanāla izbūve, turbīnu un HES ēku izbūve, turbīnu uzstādīšana un regulēšana, zivju ceļa ierīkošana, kā arī pāri aizsprostam plānots izbūvēt vietējās nozīmes ceļu, kas savienos Gailīšu un Ceraukstes pašvaldības. Paredzētās darbības realizācijas rezultātā uzstādinātā ūdenskrātuve prognozējama 54,1 ha platībā. Plānotā kopējā HES jauda  - 1020 kW.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 3.pants, 4.1pants, 4.panta (1)daļas 3)punkts, 11., 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.7)punkts.

Mūsas Straume SIA, Rīga, Dzelzavas iela 74-207, LV-1082
08.10.2009
26.01.2009 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
19.10.2009
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
30.04.2010
15.04.2010 Uzvaras vidusskolā
14.04.2010 Ceraukstes pagasta pārvaldē