lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju būvniecība Ventspils novada Tārgales pagastā (SIA „Re.E.S”)

IVN statuss: Tiek veikts


Uzsākta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir 23 vēja elektrostaciju būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novads, Tārgales pagasts, nekustamie īpašumi „Šavello” (kadastra Nr.98660100086), „Mežpurvi” (kadastra Nr.98660100072), „Rītausmas” (kadastra Nr.98660100017), „Mežvijas” (kadastra Nr.98660100062), „Mazkaķi” (kadastra Nr.98660140022) (turpmāk kopā saukti Īpašumi).

Projekta ietvaros  ir paredzēts uzstādīt standarta tipa, asinhronās darbības VES ar augstumu 60m – 120m un jaudu 1-3MW katra. Plānotās iekārtas – Nordex N54 (augstums robežās no 60m-80m un jauda no 1-1,3MW), un Vestas V112 (augstums 100m – 120m, jauda 3MW) (precīzs iekārtu skaits katrā īpašumā, katras uzstādāmās iekārtas augstums un modelis norādīts SIA „Re.E.S”  2012.gada 16.marta Iesnieguma 7.punktā un iesniegumam pievienotajā izvietojuma shēmā; iesniegums pieejams Vides pārraudzības valsts birojā)

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1)punkta a), b) un e)apakšpunkts, 21)punkta b)apakšpunkts, 3)punkta c) un d)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 3.punkta 8)apakšpunkts.

Re.E.S SIA, Talsu iela 32-1, Rīga, LV-1002
11.04.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
24.05.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
28.08.2012
13.07.2012 Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldē "Dzintarkalni"


*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.