lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka „Briņķi I” izveide (SIA „Briņķi Enerģija”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta IVN ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju parka „Briņķi I” izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamie īpašumi „Rijkalni” (zemes kadastra Nr.6268 005 0026) un „Dižvormsāti” (zemes vienības ar kadastra Nr.6268 005 0062, Nr.6268 005 0066, Nr.6268 005 0065).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Plānota vēja parka izveide, uzstādot tajā 8 Enercon E101 (vai ekvivalenta tipa) vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu 24MW (3MW katra). Enercon E101 iekārtām rotora diametrs ir 101m un ražotāja risinājumi paredz iespēju to izvietot uz 99m, 135m vai 149m augsta masta. Ierosinātāja ir plānojusi rotoru uzstādīt uz 135m augsta masta. Attiecīgi, katras VES kopējais augstums (ņemot vērā gan pamatu konstrukciju, gan mastu un rotoru) paredzēts ~ 186m. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8. 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums

Briņķi Enerģija SIA, Zīļu iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
10.09.2012
09.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
24.08.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
30.10.2012


*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.