lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Biogāzes koģenerācijas iekārtas uzstādīšana Nīcas novadā (SIA „Piejūra Energy”)

IVN statuss: Tiek veikts Pieprasīta atkārtota ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Līvi” (zemes kadastra Nr.6478 010 0057).

Īss paredzētās darbības raksturojums: pie jau esošās koģenerācijas iekārtas ar jaudu 0,8MW, plānots uzstādīt otru tādu paša tipa iekārtu (elektriskā jauda - 0,8MW) un vienu KGI-MAN iekārtu (elektriskā jauda – 0,4MW). Biogāzes ražošanai plānots izmantot līdz līdz 20 000t gadā cietos kūtsmēslus, līdz 27 000t gadā skābbarību (zāle, kukurūza), 500t gadā graudu miltus, 5000t gadā piena pārstrādes blakusproduktus (piena sūkalas), 2000t gadā spraukumus, laktozi saturoši produkti, spirta ražošanas atkritumi – šķiedreni, 5000t gadā citus izejvielu veidus – glicerīnu, augu eļļas, spirta un alus drabiņas. Saražoto siltumenerģiju plānots izmantot bioreaktoru siltumapgādei un tehnoloģiskajām vajadzībām - 30% siltuma tiks izmantots ražošanas procesam – fermenterī un pēcfermenterī nodrošinot 38-40ºC pastāvīgas temperatūras uzturēšanu, 20% siltuma tiks izmantots ēku apkurei, kondensāta sagatavošanai tvaika katlam un 50% siltuma tiks saražots zivju pārstrādes ražotnes (SIA „Piejūra”) vajadzībām. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 5)punkts, 4.panta 1)daļas 2)punkta a) un b)apakšpunkts, 11., 13. un 14.pants, 2.pielikuma 11.punkta 2)apakšpunkts.

Piejūra Energy SIA, Dzirnavu iela 92-3, Rīga, LV1050
12.05.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
04.09.2012
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
31.08.2015 Nīcas novada, Nīcas pagasta īpašumā „Līvi”

Paziņojums  SIA „Piejūra energy” paredzētās darbības -  izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu Nīcas novada Nīcas pagasta nekustamajā īpašumā „Līvi”  ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

____________

*Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 5.oktobrī pieņēmis lēmumu Nr.3-01/1714 "Par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu SIA „Piejūra Energy” paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā", ar kuru  SIA „Piejūra Energy” uzdots veikt atkārtotu paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.