lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ogļūdeņražu izpētes darbi Nīcas novadā (PS „Baltic Oil Corporation”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta  ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ogļūdeņražu izpētes darbi Nīcas novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Maigas” (zemes vienības kadastra Nr.6478 008 0067).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānots veikt ogļūdeņražu izpētes darbus uz ierīkota urbuma bāzes, ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukumā, kas noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 12.marta rīkojumam Nr.193 „Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licenzes laukuma noteikšanu Liepājas rajona Nīcas pagasta „Jūraskāpās”, „Maigās” un „Tervitos”. Paredzētie darbi ietver: tehnoloģiskā laukuma sagatavošanas darbus, nepieciešamo iekārtu izvietošanu; urbuma atjaunošanas darbus; atsegtā ogļūdeņražu slāņa nostiprināšanas darbus; iekārtu uzstādīšanas un izmēģinājuma darbus; atdalīto ogļūdeņražu novadīšanas darbus; ogļūdeņražu transportēšanu.  Darbības vieta atrodas arī dabas parka „Bernāti” (Natura 2000 teritorijā) teritorijā (neitrālajā zonā un dabas lieguma zonā) un Baltijas jūras krasta kāpu 150m aizsargjoslā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums.

Baltic Oil Corporation PS, Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050
23.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
27.09.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
05.01.2015