lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Cēre” (SIA „Cēres karjers”)

IVN statuss: Tiek veikts


Uzsākta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Kandavā novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kandavas novads, Cēres pagasts, nekustamais īpašums „Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr.9044 003 0041), atradne „Cēre”, iecirknis „Ausekļi”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz derīgo izrakteņu - smilts-grants ieguvi virs gruntsūdens līmeņa 12,8ha platībā, gadā iegūstot līdz 150000m3 derīgo izrakteņu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu 4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums 25., 30.punkts, 2.pielikums 2.punkta 1.apakšpunkts.
Cēres karjers SIA, Raudupes iela 1, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
07.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
25.01.2013
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813

2013.gada 4.novembrī atteikts izsniegt programmu ietekmes uz vidi novērtējumam (Vides pārraudzības  valsts biroja 04.11.2013. Lēmums Nr.3-01/1432).

Paziņojums par SIA „Cēres karjers” derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguves atradnes “Cēre” iecirknī „Ausekļi”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Ausekļi” Cēres pagastā, Kandavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.