lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi (Jelgavas pilsētas dome)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta   ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi.

Jelgavas pilsēta, nekustamais īpašums Uzvaras ielā 69 (kadastra numurs 0900 012 0003), nekustamais īpašums Loka maģistrālē 51 (kadastra numurs 0900 013 0162), nekustamais īpašums „Lielupes tauvas josla” (kadastra numurs 0900 013 0167), nekustamais īpašums Strautu ceļā 1 (kadastra numurs 0900 013 0008), nekustamais īpašums „Driksa” (kadastra apzīmējums 0900 012 0084; kadastra numurs 0900 012 0015), nekustamais īpašums „Lielupe” (kadastra numurs 0900 012 0083), nekustamie īpašumi Uzvaras ielā (kadastra apzīmējums 0900 012 0066; kadastra numurs 0900 005 0442 un kadastra numurs 0900 012 0057), nekustamais īpašums Lapskalna ielā (kadastra numurs 0900 012 0059), nekustamais īpašums Lapskalna ielā 22 (kadastra numurs 0900 012 0052), nekustamais īpašums Pils salā (kadastra apzīmējums 0900 012 0017; kadastra numurs 0900 012 0060).

Īss paredzētās darbības raksturojums: 

Darbība plānota šķērsojot vai skarot divpadsmit nekustamo īpašumu teritorijas, kas atrodas Jelgavas pilsētas teritorijā. Tilta būvniecība paredzēta pār Lielupi un Driksas upi. Tilts paredzēts autotransporta satiksmei, pa kuru atļauta arī gājēju pārvietošanās, kā arī velosipēdu kustība; trases sākums – Lapskalna, Atmodas ielas krustojums, trases beigas – Kalnciema ceļa (P99), Loka maģistrāles krustojums.Paredzamais būvdarbu ilgums – 2 gadi. Tilta pār Lielupi un Driksas upi un pieeju izbūves kopgarums – 1376m. Daļu no tilta posma (aptuveni 730m) plānots realizēt dabas liegumā „Lielupes palienes pļavas”, kas ietverts Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 1), 4), 5), 6)punkts, 3.2 panta (1)daļas 2)punkts, 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a) – c), e)apakšpunkts, 2)punkta a), b) un c)apakšpunkts, 21)punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13.pants, 141.panta (1)daļa; Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumi Nr.326 „Dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; dabas lieguma „Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāns; Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta (1) un (4)daļa.

Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001
14.08.2015
01.09.2015 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
12.10.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
30.12.2015
01.12.2015 Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā, Lielajā ielā 11, Jelgavā
10.04.2019 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā

24.07.2020. Ziņojums, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta ceturto daļu, atgriezts paredzētās darbības ierosinātājai pārstrādāšanai (Biroja 24.07.2020. Lēmums Nr.5-02/10). 

30.06.2020. Birojā iesniegts transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē:

https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/dokumenti/jelgavas-pilsetas-attistibas-planosanas-dokumenti/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-un-citi-ar-planosanas-procesu-saistitie-dokumenti/

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai.

25.11.2019. Pieprasīta papildus informācija.

2019. gada 22. oktobra Ministru Kabineta Rīkojums Nr. 526 (prot. Nr. 49 42, §) "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu".

23.08.2019.  Birojā iesniegta papildus informācija transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam un uzsākta tās izvērtēšana.  Paziņojums par papildus informācijas iesniegšanu transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam.

19.07.2019. Pieprasīta papildus informācija.

08.07.2019.  Birojā iesniegts transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tās izvērtēšanaPaziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai. 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ar ziņojumu var iepazīties arī tīmekļa vietnē  http://www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/lidzdaliba/

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam transporta pārvada (tilta) izbūvei pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā pieejama šeit.

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.