lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā (SIA „Sfagnum”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Limbažu novadā, Viļķenes pagastā, zemes īpašumā „Rīgas pilsētas meža fonds  ar kadastra Nr. 6688 004 0110, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6688 009 0081.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam kūdras ieguve plānota agrāk neizmantotā kūdras atradnē „Rustūžu purvs”  480 ha platībā. Kūdras ieguvei paredzētā teritorija atrodas Rūstužu (arī Rustūžu) purva teritorijā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijas neitrālajā zonā, proti, biosfēras rezervāta ārējā zonā, kurā tiek nodrošināta ilgtspējīga dabsaimniecība kā lokālās attīstības priekšnoteikums.

Kūdras ieguvi plānots veikt pielietojot frēzēšanas un grieztās kūdras paņēmienu un kombinēto paņēmienu. Gadā tiek plānots iegūt līdz 650000 m3 kūdras (frēzkūdras apjoms gadā plānots 400000 m3, grieztās kūdras - 250000 m3 gadā).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1) daļas 1.punkts un 1.pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

Sfagnum SIA, Zolitūdes iela 46A-7, LV-1029, Rīga
29.10.2015
20.11.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
20.07.2016
26.04.2016 Viļķenes pagasta pārvaldē
26.03.2019 Paziņojums par kūdras ieguves atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par kūdras ieguves atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Rustūžu purvs" Limpažu novada Viļķenes pagastā pieejama šeit

Paziņojums par kūdras ieguves atradnē "Rustūžu purvs" Limbažu novada Viļķenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.