lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā (SIA “KAMINVEST”)

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Smilts un dolomīta ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ropažu novads, nekustamais īpašums “Lejasnoras” (kad.Nr.8084 017 0029), derīgo izrakteņu atradne “Lejasnoras”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta plašam derīgo izrakteņu ieguves areālam piegulošajā teritorijā, sākotnēji paredzot ieguvi veikt aptuveni 7ha platībā, taču perspektīvā palielinot ieguves lauku platību visa īpašuma, kurā atrodas atradne “Lejasnoras”, platībā – 13,2ha, gan arī iegādājoties blakus esošo zemes gabalu ar platību 6,6ha, tādējādi ieguvi kopumā nākotnē paredzot veikt 19,8ha platībā. Plānotā ieguves vieta attiecībā pret esošo derīgo izrakteņu ieguvi pietuvojas dzīvojamām mājām un Vāverkroga ciemam, kā arī atrodas aptuveni 0,6km attālumā no īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000) – dabas lieguma “Lielie Kangari”. Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta virs un zem gruntsūdens līmeņa, paredzot pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3., 4., 11., 13. un 14.1pants, 1. un 2.pielikums.

KAMINVEST SIA, Valmiermuižas iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
15.05.2015
06.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
27.11.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
23.05.2019
25.04.2019 Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā
13.11.2019 Ropažu novada pašvaldības Kultūras un izglītības centrā

31.08.2020. Pieprasīta papildus informācija.

02.07.2020. Birojā iesniegts smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana.Paziņojums par plānotās smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA "KAMINVEST" smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Vides eksperti".

Ziņojums pieejams tīmekļavietnē -  videseksperti.lv/pazinojumi.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts un dolomīta ieguvei nekustamajā īpašumā Lejasnoras” (kadastra Nr.8084 017 0029), derīgo izrakteņu atradnē Lejasnoras”, Ropažu novadā pieejama šeit.

Paziņojums  par SIA "KAMINVEST" smilts un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

____________

SIA "KAMINVEST" ir SIA "Trafic" tiesību un saistību pārņēmējs.