lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā (SIA „Baltic New Technologies”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ostas Mežs 1, Ventspils, Ventspils brīvostas teritorijā (kadastra Nr. 2700 030 0114).

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota smago ogļūdeņražu un/vai ogļu pārstrādes kompleksa būvniecība. Atbilstoši sniegtajam tehnoloģiskajam aprakstam ražošanas process plānots vairākās stadijās gan paaugstinātas temperatūras, gan dažādos spiediena apstākļos. Procesā paredzēta izejvielu sākotnēja sadalīšana vieglajā un smagajā frakcijā, samaisīšana ar smalki samaltām papildvielām, ūdeņraža pievienošana. Pārstrādes rezultātā tiks iegūta dīzeļdegviela, ligroīns, sērs, gāzveida savienojumi, cietie atlikumi. Gadā plānots saražot ~1,14 milj. tonnu dīzeļdegvielas, ~40 624 tonnu propāna, ~55 616 tonnu butāna, ~326 184 tonnu ligroīna, ~55 768 tonnu sēra savienojumu, ~18 592 tonnu amonjaka, ~230 368 tonnu cieto atlikumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1) un 4) punkti, 14.1panta (7) daļa un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 1.punkts.

Baltic New Technologies SIA, Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601
18.02.2016
03.03.2016
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
17.11.2016
13.10.2016 Ventspils biznesa centrā, Ostas ielā 23, Ventspilī
07.04.2016 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu iela 2, Ventspils

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecībai Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā pieejama šeit.

Paziņojums par SIA “Baltic New Technologies” paredzētās darbības - smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecības Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā, atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA “Baltic New Technologies” smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecības Ventspilī, Ventspils brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.