lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcija Gailīšu pagastā Bauskas novadā (SIA "Uzvara – Strauti”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: cūku audzēšanas kompleksa rekosntrukcija,

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): komplekss “Strauti”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 40600070080 un 40600070235, 40600040146

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota SIA „ Uzvara – Strauti” esošā cūku audzēšanas kompleksa „Strauti” esošo 7 novietņu rekonstrukcija, kas ietvers būvju nolietoto konstruktīvo elementu nomaiņu, novietņu pārbūvi atbilstoši cūku labturības prasībām attiecīgai cūku kategorijai, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju rekonstrukciju vai izbūvi. Paredzētās Darbības ietvaros plānots arī pilnveidot esošo šķidrmēslu apsaimniekošanas sistēmu. Pēc rekonstrukcijas plānotais cūku vietu skaits kompleksā būs līdz 12 600 vietām, no kurām:

Ietekmes uz vidi novērtējuma  ietvaros paredzēts precizēt cūku vietu skaitu un to sadalījumu pa cūku kategorijām un novietnēm, kā arī novērtēt un salīdzināt tehnoloģiskos risinājumus cūku novietņu rekonstrukcijai, tai skaitā, piemēram, ventilācijas izvadu izvietojumam, grīdu risinājumiem, barības padeves risinājumiem, šķidrmēslu izvadīšanas risinājumiem.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  3.panta 6.punkts, 4.panta (1)daļas 1) un 5) punkta a)apakšpunkts  un šā likuma 1.pielikuma “Objekti

Uzvara – Strauti SIA, “Strauti” Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931
22.07.2016
28.07.2016
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
29.12.2016
29.11.2016 Gailīšu pagasta kultūras centrā "Kamarde"

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcijai Gailīšu pagastā Bauskas novadā pieejama šeit.

Paziņojums par SIA “Uzvara - Strauti” ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcijai Gailīšu pagastā Bauskas novadā.