lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” (SIA "Ancers")

IVN statuss: Tiek veikts


 Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes  cūku audzēšanas kompleksā “Rukas”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): “Rukas”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80680100111.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Saskaņā ar sniegto informāciju Ierosinātāja plāno veikt dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas Kompleksā. Izmaiņu rezultātā Kompleksā plānots kopā  nodrošināt līdz 8000 vietām šādām dzīvnieku kategorijām (sivēnmātēm, tajā skaitā grūsnās, apsēklojamās, sivēnmātēm ar sivēniem, kuiļiem, jauncūkām, kuru svars ir lielāks par 30 kg, jauncūkām, kuru svars ir mazāks par 30 kg,atšķirtiem sivēniem (no 7 līdz 30 kg)). Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk IVN) ietvaros paredzēts precizēt cūku vietu skaitu un to sadalījumu pa cūku kategorijām, ņemot vērā izmantotos tehnoloģiskos risinājumus, sagaidāmo ietekmi uz vidi un Paredzētās darbības atbilstību piemērojamām tiesību normām, kā arī cūku labturības prasībām. Iesniegumā norādīts, ka Paredzētā darbība tiks īstenota esošā Kompleksa teritorijā, nemainot novietņu izvietojumu un nepaplašinot esošo teritoriju. IVN ietvaros plānots izvērtēt tehniskos risinājumus un iespējas - dabasgāzi izmantot kā kurināmo apkures iekārtās, kā arī uzstādīt biogāzes iekārtu un koģenerācijas staciju. Paredzēto darbību plānots īstenot, lai optimizētu divu cūku audzēšanas kompleksu “Bunči – 1”, kas atrodas Salaspils pagastā, Salaspils novadā, un kompleksa “Rukas” darbību, nodrošinot, ka kompleksā “Rukas” izaudzētie sivēni, izņemot vaislas, tiek pārvesti nobarošanai uz kompleksu “Bunči -1”.

Darbības Vieta atrodas Gaujas nacionālā parka neitrālajā zonā. Saskaņā ar spēkā esošo Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016.gada (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2016.gada 29.jūlija lēmumu “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu", prot.Nr.8,3.p., https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4970) Darbības Vieta atrodas lauksaimniecības teritorijā, kur viens no izmantošanas veidiem ir lauksaimnieciskā ražošana.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 6.punkts, 4.panta (1)daļas 1)punkts, 5) punkta b)apakšpunkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.punkta 3) un 4)apakšpunkts.

ANCERS SIA, Ābeļu iela 4, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
04.01.2017
13.01.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
27.02.2017
09.02.2017 Krimuldas novada domē

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņu plānotajai veikšanai šķirnes  cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā Krimuldas novadā pieejama šeit.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Ancers” paredzētajai darbībai – dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” Krimuldas pagastā.