lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada Ugāles pagastā (SIA „Allseason-K”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: turpināt veikt smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” (turpmāk Atradne) ierīkošanu, izstrādi un rekultivāciju (turpmāk Paredzētā darbība) 9.4 ha platībā. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Dziļie atvari” ar zemes kadastra Nr.9870 001 0105 zemes vienībā ar kadastra Nr. 9870 001 0098 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt smilts-grants un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 9.4 ha platībā (esošā ieguves teritorija sastāda 7,36 ha, plānotā paplašināmā - 2,04 ha), paredzot derīgo izrakteņu ieguvi autoceļa A10 aizsargjoslas teritorijā, 30 m attālumā no autoceļa ass līnijas. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 64.panta otrā daļa, 65.panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1)punkts, 4., 11. un 13. pants un 2. pielikuma 2. punkta 1) apakšpunkts; Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13., 13.1 punkts, likums „Par zemes dzīlēm”.

Allseason-K SIA, Ciekurkalna 4. skerslinija 24D, Riga
02.03.2017 Ventspils reģionālā vides pārvalde
02.03.2017
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
21.11.2018
30.10.2018 Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē

Programma Nr. 5-03/9 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā, nekustamajā īpašumā “Dziļie atvari” pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „Allseason-K” smilts-grants un smilts ieguves atradnē „Atvari” Ventspils novada Ugāles pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

_______________

* Atbilstoši SIA „Allseason-K”   2018.gada 31.augusta vēstulē sniegto informāciju SIA „ARCHERS 2A” īpašuma tiesības uz zemes vienību 9870 001 0098 ir izbeigtas un SIA „ARCHERS 2A” tiesību un saistību pārņēmējs ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā  ir SIA „Allseason-K” .