lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā (SIA "LAMAT VZ")

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts un kūdras ieguve Salaspils novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Salaspils novads Salaspils pagasts, zemes īpašums “Jauncederi”, kadastra Nr.80310130604, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 803101306048001 smilts un kūdras atradnes “Jauncederi” teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt kūdras un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa. Paredzētā darbība plānota 35ha platībā, no tiem derīgo izrakteņu ieguve paredzēta 24,5ha platībā, savukārt pārējo teritorijas daļu - 10,5 ha, paredzēts izmantot derīgo izrakteņu atbērtņu izvietošanai, kā arī tehnikas un saistītās infrastruktūras izvietošanai.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 4)punkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

LAMAT VZ SIA, Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121
13.04.2017
18.05.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
08.08.2017
27.06.2017 Salaspils novada domē

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts un kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā pieejama šeit.

Paziņojums par smilts un kūdras ieguves atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.