lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 20,6 ha platībā atradnē "Granāti" Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve  un dolomīta šķembu un maisījumu ražošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): atradne „Granāti”, nekustamā īpašuma „Granāti” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 008 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr.7494 008 0068) teritorijā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt dolomīta un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 20.6 ha platībā. Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju plānots iegūt smiltis ~ 5000 m3/gadā un dolomītu ~ 50000 m3/gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14. pants, 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa un 79 pants.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta sestā daļa, 3. panta pirmās daļas 1. punkts, 4., 8., 11., 12., 13., 14.1 pants, 14.1 panta otrā daļa, l.pielikuma 25.punkts, 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkts.
 • Likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 2., 2.1, 4., 6., 14. punkts, 4. panta piektā daļa, 5. panta pirmā daļa, 6. pants, 10. pants, 14. pants, 15. panta 3., 4. un 5. apakšpunkts un likuma pielikums.
 • Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 2. un 4. punkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts.
 • Aizsargjoslu likuma 35., 37.pants, 42. panta pirmās daļas 1. punkta ,,c” apakšpunkts, 5 5.pants.
 • Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums.
 • 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13.1 , 15. punkts.
 • 23.04.2002. Ministru kabineta noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
 • 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
 • Ikšķiles novada teritorijas plānojums.


Granāti Pluss SIA, Juglas iela 49-52, Rīga, LV-1064
02.03.2017
25.05.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
25.05.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
12.12.2018
29.10.2018 Ikšķiles novada domē

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA "Granāti Pluss"  paredzētajai darbībai  dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti” pieejama šeit.

Paziņojums par paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguves un dolomīta šķembu un maisījumu ražošanas dolomīta un smilts atradnē „Granāti” ietekmes uz vidi novērtējuma  sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.