lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA „GREEN CLARITY”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)nekustamais īpašums „Jaunauziņas” (kadastra Nr.8096 007 0356), Rumbula, Stopiņu novads 

Īss paredzētās darbības raksturojums: rūpnīcā tiek plānota zema blīvuma polietilēna (LDPE) līdz 3600 tonnas gadā, augsta blīvuma polietilēna (HDPE) līdz 3600 tonnas gadā, polipropilēna (PP) līdz 3600 tonnas gadā un polistirola (PS) līdz 3600 tonnas gadā pārstrāde, izmantojot termiskās destrukcijas metodi. Pārstrādes rezultātā paredzēts iegūt: dīzeļdegvielas komponenti, šķidro kurināmo, benzīna komponenti, gāzi un koksu. Paredzētā darbība ietver vairākus tehnoloģiskos procesus, tajā skaitā izejvielu (polimēru atkritumu) sagatavošanu un apstrādi, polimēru atkritumu termisko destrukciju, rektifikāciju, kā arī katalizatoru izmantošanu, ūdens sagatavošanu u.c. Aptuvenais pārstrādājamo atkritumu daudzums plānots ~30-40 tonnas diennaktīParedzētās darbības ietvaros plānots arī izbūvēt pievedceļu, autostāvvietas, žogu, inženiertīklus, palīgēkas un citus infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektus, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu;

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4.panta (1)daļas 1) punkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 16.punkts.

GREEN CLARITY SIA, Džutas ielā 13A-12, Rīgā, LV-1055
26.05.2017
06.06.2017 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
28.06.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
22.08.2017
21.07.2017 Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbroka

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam polimēru (polietilēna, polipropilēna un polistirola) atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveidei Stopiņu novadā pieejama šeit.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveides ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.