lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūve Jelgavas novadā Elejas un Vilces pagastos (AS „Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana.


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):  AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona, Tērvetes meža iecirkņa 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 206, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 240, 241, 248. kvartālos. Darbība paredzēta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 54900050054; 54900030245; 54900030246 (nekustamā īpašuma „Zāmeļu mežs” ar kadastra Nr. 54900030245 sastāvā, Jelgavas novada Vilces pagastā), 54600030032 (nekustamā īpašuma „Lielplatones mežs” ar kadastra Nr. 54600030030 sastāvā, Jelgavas novada Lielplatones pagastā), 54480090001; 54480090003 (nekustamā īpašuma „Mūrnieku mežs” ar kadastra Nr. 54480090001 sastāvā, Jelgavas novada Elejas pagastā)

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota  meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūve 1150 ha platībā. Paredzēta meliorācijas sistēmā esošo grāvju pārtīrīšana, izrakto grunti izlīdzinot grāvju atbērtnēs. Celmu un krūmāju laušana paredzēta grāvju virsmas platumā, tālākai realizēšanai neizmantojamā koksne tiks atstāta atbērtnē, grāvju malās, satrūdēšanai. Paredzams, ka no grāvju malām novāktais apaugums pamatā ir krūmāji. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1. punktu, 10. pantu, 11. Pantu, 2. pielikuma 10. punkta 5. a  apakšpunkts;

Aizsargjoslu likuma 23. panta otrā daļa, 52. pants;

Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. punkts;

Jelgavas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam;elgavas novada saistošie noteikumi Nr. 14„ Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Latvijas valsts meži AS,
27.07.2017 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
27.07.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
05.04.2018
06.03.2018 Elejas saieta namā, Lietuvas ielā 42, Elejā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūvei Jelgavas novadā pieejama šeit.

Paziņojums par meža meliorācijas sistēmas “Zāmeļa – Tīsu mežs” plānotās pārbūves sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.