lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts - grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā (SIA "ERKA")

IVN statuss: Tiek veiktsTiek ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts - grants un smilts ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Mežkalni” (kadastra numurs 6280 002 0033; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6280 002 0033), derīgo izrakteņu atradne „Renda-1989.g.”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros  plānota smiltis -grants un smilts ieguve 8,28ha platībā ar atklāto derīgo izrakteņu ieguves paņēmienu  - ar ekskavatoru un frontālo iekrāvēju divās izstrādes kāplēs (atkarībā no reljefa), paredzot ieguvi veikt virs un zem gruntsūdens līmeņa bez ūdens līmeņa pazemināšanas un/vai novadīšanas. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14. pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta (3)daļa un 66.panta (1)daļa; likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 5)punkta b)apakšpunkts, 11., 14.1 pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts. 

ERKA SIA, "Veczvirbuļi", Cieceres p., Brocēnu n., LV-3851
27.09.2017 Liepājas reģionālā vides pārvalde
27.09.2017
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
23.11.2018
01.08.2018 Rendas pagasta kultūras namā

Programma Nr. 5-03/10 ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Renda-1989.g.” Kuldīgas novada Rendas pagastā nekustamajā īpašumā “Mežkalni” pieejama šeit.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA „ERKA” smilts-grants, smilts ieguvei atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā.