lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā, Rīgā (SIA “Rīgas BioEnerģija”)
Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA “4 WIND”)
Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība (SIA “Laflora”)
Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Grobiņas novadā (SIA “CATALS”)
Ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšana (SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”)
Hibrīda elektrostacijas ,,Domenieki” būvniecība Aknīstes un Jēkabpils novados (SIA „AB-FARM”)
Derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve Bižas ezerā ( SIA "Ainava GG")
Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā (SIA "Fortum Latvia")
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē “Kaigu purvs” Jelgavas novada Kalnciema pagastā (SIA "Laflora")
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)
Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Tukuma novadā Jaunsātu pagastā (SIA „GALLUSMAN”)
Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novadā Madlienas pagastā (SIA „GALLUSMAN”)
Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē „Aiviekste – kreisais krasts” (SIA "Pļaviņu DM")
Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (AS “A.C.B.”)
Mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (AS „Putnu fabrika Ķekava”)
Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve atradnē „Cēre” iecirknis „Ausekļi” Kandavas novadā (SIA „EURO SKANDI AUTO”)
Uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana (SIA „KRONOSPAN Riga” )
Čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšana (SIA “HIDROLATS ČL”)
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)
Smilts, smilts-grants ieguve atradnes „Praviņas” iecirknī “Rudeņi” Tukuma novadā Degoles pagastā (SIA "SCHWENK Latvija")
Mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai (SIA „Alūksnes putnu ferma”)
Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī (SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”)
Smilts - grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā (SIA "ERKA")
Dīķsaimniecības izveide un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā „Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā (SIA „KVL BALTIC”)
Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūve Jelgavas novadā Elejas un Vilces pagastos (AS „Latvijas valsts meži”)
Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA „GREEN CLARITY”)
Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 20,6 ha platībā atradnē "Granāti" Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")
Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā (SIA "LAMAT VZ")
Smilts-grants un smilts atradnes „Atvari” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Ventspils novada Ugāles pagastā (SIA „Allseason-K”)
Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” (SIA "Ancers")
Cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcija Gailīšu pagastā Bauskas novadā (SIA "Uzvara – Strauti”)
Vēja elektrostaciju parku „Oši” un „Valpene” būvniecība Dundagas novadā (SIA „Osi Wind” un SIA „Valpene Wind)
Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība (AS “Skulte LNG Terminal” )
Smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā (SIA „Baltic New Technologies”)
Smilts un dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Lejasnoras” Ropažu novadā (SIA “KAMINVEST”)
Kūdras ieguve atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā (SIA „Sfagnum”)
Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi (Jelgavas pilsētas dome)
Amonija nitrāta pārkraušanas apjoma palielināšana un īslaicīga uzglabāšana AS „Kālija parks” kupolveida noliktavās.
Minerālmēslojuma ražotnes izveide Liepājā (SIA “NPK Expert”)
Ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija pārstrādes ierīkošanai, uzstādot divas kausēšanas krāsnis (SIA „FANORD”)
Smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Cēre” (SIA „Cēres karjers”)
Ogļūdeņražu izpētes darbi Nīcas novadā (PS „Baltic Oil Corporation”)
Biogāzes koģenerācijas iekārtas uzstādīšana Nīcas novadā (SIA „Piejūra Energy”)
Vēja elektrostaciju parka „Briņķi I” izveide (SIA „Briņķi Enerģija”)
Vēja elektrostaciju būvniecība Ventspils novada Tārgales pagastā (SIA „Re.E.S”)
Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide Mālpils novadā (SIA “Mālpils agro”)
Tērauda liešanas ceha rekonstrukcija (AS “Rīgas kuģu būvētava”)
Vēja elektrostaciju parka būvniecība Durbes novadā (SIA „Green Energo”)
Vēja elektrostaciju parka izbūve Baltijas jūrā (SIA „Baltic Wind Park”)
Hidroelektrostacijas (HES) būvniecība uz Mūsas upes (SIA "Mūsas Straume”)