lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināšana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Jegorovas purvs.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Baltinavas novads, Baltinavas pagasts, zemes īpašums „Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 38440080007), zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 38440070086, AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības teritorija

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots  veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³, tai skaitā frēzkūdra līdz 75 000 m3 un grieztā kūdra līdz 75 000 m3. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Latvijas valsts meži AS,
01.03.2018
03.04.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
12.07.2018
27.05.2019 Kārsavas ielā 16, Baltinavā

03.04.2020. Pieprasīta papildus informācija.

12.02.2020. Birojā iesniegta AS "Latvijas valsts meži" derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.

Paziņojums AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanas kūdras atradnē “Jegorovas purvs” - ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”,  Reģ. Nr.: 40003282693, adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014  

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai kūdras atradnē „Jegorovas purvs” Baltinavas novadā pieejama šeit.

Paziņojums AS „Latvijas valsts meži” kūdras ieguves atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo apspriešanu.