lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana (SIA „KRONOSPAN Riga” )

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Daugavgrīvas šosejā 7, 7B, Rīgā (kadastra Nr.0100 097 0101, 0100 097 2093).

Īss paredzētās darbības raksturojums: ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru piemērota izmaiņām SIA „KRONOSPAN Riga” piesārņojošā darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā saražotās produkcijas apjoms kokskaidu plātnēm (KSP) līdz 650000 m3 gadā, laminētām kokskaidu plātnēm (LKSP) līdz 26 milj. m2 gadā un orientētām kokskaidu plātnēm (OSB) līdz 1000000 m3 gadā, izmaiņām sadedzināšanas iekārtu darbībā, kuru rezultātā palielināsies uzņēmumā ekspluatācijai uzstādīto sadedzināšanas iekārtu ievadītā siltuma jauda no 222,298 MW līdz 258,278 MW, nebīstamo koksni saturošo atkritumu reģenerācijas apjoma palielināšanai no 200400 t gadā līdz 900400 t gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

 • Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. un 14.pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā dala un 66.panta pirmā daļa.
 • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. 2 panta pirmās daļas 1.punkts un 3.punkta a)apakšpunkts, c)apakšpunkts, 4., 8., 10., 11., 12., 13.pants, 2.pielikuma 8.punkta 4)apakšpunkts, 1 1 .punkta 2 1 )apakšpunkts.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 4. punkts, 4. panta otrā daļa, 8.panta pirmās daļas 2) punkts, 15. panta pirmā daļa, 16. pants, 17. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts.
 • Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 13. punkts.
 • Ministru kabineta 2002.gada 23.aprîla noteikumi Nr. 163 „Par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”.
 • Ministru kabineta 2014.gada 7.janvâra noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
 • Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumi Nr. 724 „ Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
 • Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
 • Ministru kabineta 2002.gada 22.janvâra noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
 • Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.
 • Ministru kabineta 2011 .gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
 • Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumi Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”.
 • Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.401 „ Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”.
 • Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr. 1082 „ Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
 • Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumi Nr. 769 „ Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”.
 • Rīgas pilsētas teritorijas plānojums.
 • Rīgas domes 22.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 167 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu  un siltumapgādes veida izvēli”.

KRONOSPAN Riga SIA, Daugavgrīvas iela 7B, Rīga, LV-1016
15.06.2018 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
15.06.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
18.10.2019
26.08.2019 SIA "KRONOSPAN Riga" 1. stāva zālē Daugavgrīvas šosejā 7B, Rīgā
25.05.2020 līdz 29.05.2020 Tīmekļa vietnēs www.venteko.com un www.rdpad.lv 25. maijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija un e-pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus.

04.09.2020. Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta  ceturto daļu ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (04.09.2020. Lēmums Nr.5-02/13). 

06.07.2020. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums SIA “KRONOSPAN Riga” plānotai darbībai – SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana  Rīgā, Daugavgrīvas šosejā un uzsākta tā izvērtēšana.  Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 7 un 7B ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.