lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve atradnē „Cēre” iecirknis „Ausekļi” Kandavas novadā (SIA „EURO SKANDI AUTO”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Kandavas novads, Cēres pagasts, nekustamais īpašums „Ausekļi” (zemes vienības kadastra Nr. 9044 00 0041), atradne „Cēre”, iecirknis „Ausekļi”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve 12,8 ha platībā virs gruntsūdens līmeņa. Paredzētās Darbības ietvaros atradnes D daļā, kur tiks ierīkots tehniskais laukums, plānota arī derīgo izrakteņu materiāla apstrāde (šķirošana, mazgāšana). Tehnisko laukumā paredzēts izvietot dzīvojamos vagoniņus, šķirošanas un mazgāšanas iekārtas un ieguves tehnikas vienības. Šajā atradnes daļā paredzēts ierīkot arī ūdensapgādes urbumu un ūdenstilpni (~2000 m3) tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve paredzēta visu gadu, paredzot iegūt ~ 150 000 m3 derīgā materiāla gadā. Gatavās produkcijas izvešana paredzēta pa iekšējiem karjera ceļiem līdz pašvaldības autoceļam V1447 Cēres apvedceļš.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 4)punkts, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

EURO SKANDI AUTO SIA, Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003
05.06.2018
16.07.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
02.10.2018
16.08.2018 Cēres pamatskolā, Skolas ielā 1, Cērē, Cēres pagastā, Kandavas novadā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants un smilts ieguvei atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas novada Cēres pagastā nekustamajā īpašumā “Ausekļi” pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „EURO SKANDI AUTO” derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguves Kandavas novadā Cēres pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.