lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (AS „Putnu fabrika Ķekava”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese) Īpašumi “Auda” (kadastra apzīmējums 8070 008 1943), “Lejieši” (kadastra apzīmējums 8070 008 3088), “Mežvistas” (kadastra apzīmējums 8070 008 1399), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros  plānota broileru turēšanas vietu skaita palielināšanu līdz 1 miljons vietām, kopā pēc rekonstrukcijas sastādot līdz 3,32 miljoni broileru vietām, kā arī palielināt putnu gaļas ražošanas apjomus līdz 70 000 t/gadā (nokauto putnu dzīvsvars). Broileru audzēšanai nekustamajos īpašumos “Auda” un “Lejieši plānots papildus izbūvēt 18 jaunas broileru mītnes, bet nekustamajā īpašumā “Mežvistas 20 pieaugušo putnu mītnēs paredzēts nomainīt pieaugušo putnu audzēšanu pret broileru audzēšanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros paredzēts izvērtēt un sniegt precīzu broileru vietu skaitu visās uzņēmuma ražošanas zonās, precizējot saražoto putnu gaļas apjomu, kā arī  izvērtēt inkubatora darbību, precizējot inkubējamo olu skaitu gadā. Darbības tiks vērtētas, ņemot vērā plānotos tehniskos risinājumus, sagaidāmo ietekmi uz vidi un paredzētās darbības atbilstību piemērojamām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 5) punkta a) apakšpunkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.punkta 1) apakšpunkts.

Putnu fabrika Ķekava AS,
20.06.2018
16.07.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
05.11.2018
18.10.2018 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā
06.09.2018 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam AS „Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai Ķekavas novadā pieejama šeit.

Paziņojums par AS „Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas termiņu pagarināšanu un atkārtotu sanāksmi.

Paziņojums par AS „Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.