lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (AS “A.C.B.”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Jaunjelgavas novads, Sērenes pagasts, nekustamā īpašuma “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114, nekustamā īpašuma “Kārļi” (kadastra numurs 32800010035) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135, nekustamā īpašuma “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049, nekustamā īpašuma “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168, nekustamā īpašuma “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008, atradne “Aizkraukle -kreisais krasts" 2018. gada iecirknī (turpmāk - Atradne)

Īss paredzētās darbības raksturojums:  Paredzētās Darbības ietvaros, izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo izrakteņu – smilts-grants ieguvi. Atradnes platības daļa, kurā līdz šim nav veikta derīgo izrakteņu ieguve, ir aptuveni 140 750 m2Lai nodrošinātu plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla šķirošana, drupināšana, mazgāšana, kā arī nosēddīķa ar tilpumu 500 m3 diennaktī izveide. Produkcijas apjoms gadā norādīts aptuveni 80 000 m3, vienlaikus atzīmēts, ka tas atkarīgs no derīgo izrakteņu pieprasījuma. Lai realizētu Paredzēto Darbību, nepieciešams veikt atmežošanu aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. Savukārt, lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, plānots pārbūvēt pievadceļu, kura izbūve plānota gar īpašuma “Birznieki” (atrodas Ierosinātājas īpašumā) Z robežu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 5. punkta c. apakšpunkts, Novērtējuma likuma 1. pielikuma 25. punkts. 

A.C.B AS, Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
06.07.2018
20.09.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
03.12.2018
23.10.2018 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads
27.08.2019 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts

06.05.2020. Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana..Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” aktualizētu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā. 

20.04.2020. Pieprasīta papildus informācija.

17.03.2020. Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” papildināta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” aktualizētu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)

14.02.2020. Pieprasīta papildus informācija.

17.12.2019. Birojā iesniegta AS "A.C.B." derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā.

Paziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam smilts-grants ieguvei atradnē “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā pieejama šeit.

Paziņojums par AS "A.C.B." paredzētās darbības - dego izrakteņu (smilts– grants) ieguves atradnē “Aizkraukle - kreisais krasts" 2018.gada iecirknī ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu.

.